Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Şehit Aileleri Ve Gazilerimize Sağlanan Diğer Haklar

1-MESKENDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNDE İNDİRİM Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığınca kendilerine maaş bağlanan şehit yakını ve gazilerimizin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjine %40 oranında indirim uygulanmaktadır. Şehit yakını ve gazilerimiz, söz konusu indirimli elektrik tarifesinden yaralanabilmek için kendilerine maaş bağlandığını gösteren belgesi ve mesken elektrik abonesi için http://www.tedas.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte, bağlı bulundukları yerin İl Müdürlüğü veya İlçe İşletme Müdürlüğü/İlçe İşletme Şefliği Müşteriler veya Abone Servislerine müracaat etmekleri gerekmektedir. 2-MESKENDE TÜKETİLEN SU TÜKETİMİNDE İNDİRİM 1005 ve 3292 sayılı kanunlara göre aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir. 3-KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA AİT SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları Başbakanlığın 2006/16 sayılı genelgesi gereğince, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadırlar. 4-18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNDE ŞEHİT YAKINLARINA İDARİ İZİN VERİLMESİ 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 18 Mart Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler gününde idari izinli sayılmışlardır. 5-DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN ŞEHİT YAKINLARININ ATANMASINDA KOLAYLIK “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır. 6-MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BAYİLİK RUHSATLARINDA KOLAYLIK İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde baş bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır. 7-SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNCA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı; • Çocuk yuvaları, • Yetiştirme yurtları, • Kreş ve gündüz bakım evleri, • Huzur evleri, • Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, • Kadın misafirhaneleri, • Yaşlı danışma merkezlerinde, kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir. Ayrıca, Ülkemizde ağır özürlü olanlara belirli şartları taşımaları halinde bakım hizmeti verilmektedir. Bunun için müracaat edilmesi halinde, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görevli bakım hizmetleri değerlendirme heyetlerince özürlünün ikametgahlarında inceleme yapılarak bakım raporu hazırlanmaktadır. Bakım raporunda özürlünün günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğunun; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle bakmakla hükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde; Özürlünün, bakımını üslenen akrabasına bir aylık net asgari ücreti tutarında bakım ücreti ödemesi yada özürlünün bakımını üslenecek akrabası bulunmaması halinde bakım hizmetini verecek özel bakım merkezlerine 2 aylık net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödemesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sağlanan kolaylıklardan ve özürlü bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için özürlü bireyin ikamet ettiği İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir. 8-BAZI ÜNİVERSİTELERİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR -T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ Terörle mücadelede şehit olan T.S.K’ ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır. -T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne,baba,eş ve çocuklarının muayene,tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. 9-HAC KONTENJANINDAN YARARLANMA HAKKI Diyanet İşleri Başkanlığınca Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları çerçevesinde 2007 ve 2008 yılı hac organizasyonlarında olduğu gibi 2009 yılı hac organizasyonunda da şehitlerimizin, daha önce hacca gitmeyen ve müracaat süresi içerisinde kayıt yaptırmış olan anne, baba ve eşleri ile kayıt yaptırmış olan gazilerimiz ve eşlerinden sırası gelmeyenlere; şehit ailesi ve gazi olduklarını Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Valiliklerden alacakları belge ile ibraz etmeleri şartıyla kayıt hakkı verilmiştir. Bunların tespiti Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmakta ve kayıtları da kendileri için ayrılan kontenjan nispetinde, kur’a sıralamaları dikkate alınarak, tercih ettikleri hac kategorisine ait ücreti de yatırmaları kaydıyla İl Müftülüklerince yapılmaktadır. 10-SAĞLIK KURULU RAPORLARI İÇİN ÜCRET ALINMAMASI 4736 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle çıkarılan 3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan “Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2004 tarih ve 2004/30 sayılı genelgesi uyarınca; şehit yakını ve gazilerimizin özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik, rapor ücreti, bağış ve evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi karara bağlanmıştır. 11-GSM OPERATÖRLERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR Şehit yakını ve gazilerimize Avea, Turkcell, Telsim tarafından indirimli ücret tarifesi uygulanmaktadır. 12-BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINDA ŞEHİT YAKINI VE GAZİLEREMİZE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR 29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte; Belediyeler tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların söz konusu yönetmelik kapsamında aşağıda sayılan şartları taşıyanlara Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz olarak tahsis edilmesini karara bağlamaktadır. Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır. a) Dar gelirli olmak, b)Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak, c) En az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmak, d) Afete maruz kalmış olmak, e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak, f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak, Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir. Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır. denmektedir. Taleplilerin ilgili belediyeye başvurmaları gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.