Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Korucu Sisteminden Doğan Haklar

1- AYLIK BAĞLANMASI 55 yaşını dolduranlardan, 15 yıl ve daha fazla hizmeti olan geçici köy korucularının kurumla ilişikleri kesilerek, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayısı çarpımı sonucunda bulunacak miktarda aylık bağlanmaktadır. 15 yıldan fazla hizmeti olanlara, 15 yılı aşan her yıl için 200 gösterge rakamı ilave edilir. Ancak bu ilaveler 3000 gösterge rakamını geçemez. A- 55 yaşını doldurmuş ve 15 yıl hizmeti olanlara (gösterge x memur maaş katsayısı) aylık bağlanmaktadır. B- 55 yaşını doldurmuş ve 15 yıldan fazla hizmeti olanlara, 15 yılı aşan her yıl için 200 gösterge rakamı ilave edilir. Ancak bu ilaveler 3000 gösterge rakamını geçemez. C- 5673 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.06.2007 tarihinden önce Geçici Köy Koruculuğu görevine başlamış olanlar için Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, 55 yaşını dolduran ve 10 hizmet yılını tamamlayanlara ilişikleri kesilerek aylık bağlanma hakkı tanınmıştır. Dosyalar, ilgili Valilik ( İl Jandarma Komutanlığı) tarafından hazırlanmaktadır. İş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 2- SAĞLIK YARDIMI 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucularıyla bunların eşleri, bakmakla hükümlü oldukları anne , baba ve çocuklarının muayene tetkik ve tedavileri yeşil kart verilerek sağlanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin ( c ) bendinin (9) alt bendi gereğince, geçici köy korucuları genel sağlık sigortalısı sayılanlar kapsamına alınmıştır. Ancak 5510 Sayılı Kanuna göre hazırlanan ve 28.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ” gereğince, geçici köy korucularının en geç 3 yıl içinde sosyal güvenlik kurumunca genel sağlık sigortası uygulamaya alınması gerekmektedir. 3- TAZMİNAT ÖDENMESİ 55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idare nedenlerle görevine son verilenler veya kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ile ölenlere( 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 15 yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç ) , 20000 gösterge rakamının memur katsayısı ve hizmet yılıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir. 4- NAKDİ TAZMİNAT Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre; geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde “2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre nakdi tazminat ödenir. 5- ÖLÜM YARDIMI Görev süresi içinde vefat eden geçici köy korucularının eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlarda yoksa kardeşlerine, 15000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir. 6- ŞEHİT VE ÇALIŞAMIYACAK DERECEDE MALÜL OLANLARIN YAKINLARINA İŞ İMKANI Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan geçici köy korucuları ile gönüllü köy korcularının eş, çocuk yada kardeşlerinden birisinin işe yerleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan geçici ve gönüllü köy korucularının bir yakınına kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş imkanı tanıyan % 0,5 oranı , % 1 e çıkartılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.